Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden van J.C. Sound & Light, Polakweg 16/17, 2288GG Rijswijk tevens handelend onder de naam "J.C.S.L." & "Podium Verhuur Haaglanden"
Versie: 1.4
Datum: 28/02/2010
1.  

Toepasselijkheid.

 
  1.1  
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle offertes van J.C. Sound & Light en overeenkomsten tussen J.C. Sound & Light en een contractpartner, hierna te noemen: "wederpartij".
 
  1.2  
  Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere partij die met J.C. Sound & Light een huur-, koop- en/of overeenkomst van opdracht heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten of een offerte heeft ontvangen en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.
 
  1.3  
  Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2.  

Offertes en totstandkoming overeenkomst.

 
  2.1  
  Alle offertes van J.C. Sound & Light zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 
  2.2  
  Tussen J.C. Sound & Light en de wederpartij komt een overeenkomst tot stand, zodra J.C. Sound & Light de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
 
  2.3  
  Eventueel aansluitend door of namens J.C. Sound & Light gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
 
3.  

Betalingen.

 
  3.1  
  Alle facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 
  3.2  
  Indien betaling niet binnen de vastgestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, behoudt J.C. Sound & Light zich het recht voor om de aankomende boekingen en/of huurovereenkomsten af te zeggen, zonder verantwoordelijk te zijn voor de daar uit voortvloeiende kosten. De wederpartij blijft verplicht tot betaling van de openstaande factuur.
 
4.  

Rente en kosten.

 
  4.1  
  Indien betaling niet conform het vorige artikel dan wel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, naast de administratiekosten ook de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
 
  4.2  
  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de wederpartij.
 
5.  

Overmacht.

 
  5.1  
  Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van J.C. Sound & Light kan worden verlangd.
 
  5.2  
  Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen en/of bedrijfsstoringen bij J.C. Sound & Light en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 
  5.3  
  J.C. Sound & Light behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
 
  5.4  
  J.C. Sound & Light behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.
 
6.  

Toepasselijk recht / geschillen.

 
  6.1  
  Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 
  6.2  
  De Rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan kennis te nemen.
 
7.  

Intellectuele eigendom.

 
  7.1  
  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 
  7.2  
  Alle door J.C. Sound & Light verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 
  7.3  
  J.C. Sound & Light behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 
8.  

Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
9.  

Uitvoering van de overeenkomst.

 
  9.1  
  J.C. Sound & Light zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 
  9.2  
  J.C. Sound & Light behoudt zich het recht voor om, indien zij zulks noodzakelijk acht, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
 
10.  

Honorarium.

 
  10.1  
  Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 
  10.2  
  Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van J.C. Sound & Light.
 
11.  

Annulering.

 
  11.1  
  Annuleren van de overeenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. J.C. Sound & Light berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 15-30 dagen voor het ingaan van het overeengekomen prestatiedatum en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1-14 dagen voor het ingaan van het overeengekomen prestatiedatum. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen prestatiedatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht.
 
  11.2  
  Wanneer er aantoonbaar sprake is van gemaakte kosten door het niet door gaan van een boeking, kan J.C. Sound & Light deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 
12.  

Prijzen.

 
  12.1  
  Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzend- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
  12.2  
  Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. J.C. Sound & Light behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.
 

Huur

 
 
13.  

Levering en terugbezorging bij huur.

 
  13.1  
  Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij gehuurde goederen zelf bij J.C. Sound & Light op te halen en bij het beŽindigen van de huurtermijn terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van gehuurde goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.
 
  13.2  
  De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
 
  13.3  
  Indien J.C. Sound & Light zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal J.C. Sound & Light ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.
 
14.  

Annulering.

Annuleren van de huurovereenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. J.C. Sound & Light berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 15-30 dagen voor de overeengekomen verhuurdatum en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1-14 dagen voor de overeengekomen verhuurdatum. Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen verhuurdatum wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht
 
15.  

Duur van een huurovereenkomst.

 
  15.1  
  Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
 
  15.2  
  Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij J.C. Sound & Light terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van J.C. Sound & Light een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag dat het gehuurde te laat wordt terugbezorgd.
 
16.  

Schade en gebreken.

 
  16.1  
  Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan J.C. Sound & Light te melden. Zonder toestemming van J.C. Sound & Light mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
 
  16.2  
  Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal J.C. Sound & Light slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 
  16.3  
  3. Het opzettelijk toebrengen van schade, of schade die is onstaan door het verkeerd gebruik van de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens J.C. Sound & Light, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
 
17.  

Aansprakelijkheid.

 
  17.1  
  De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, tenzij de schade is veroorzaakt door gewone slijtage of achterstallig onderhoud.
 
  17.2  
  Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan J.C. Sound & Light verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
 
  17.3  
  Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is J.C. Sound & Light niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal J.C. Sound & Light voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
 
18.  

Verplichtingen wederpartij.

De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

- de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
- de gehuurde goederen niet te gebruiken voor andere doeleinden dan is beschreven in de bedieningsvoorschriften;
- geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
- de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van J.C. Sound & Light, te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
- aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en J.C. Sound & Light ter zake te vrijwaren;
- niet zonder toestemming van J.C. Sound & Light buiten te gebruiken;
- niet zonder toestemming van J.C. Sound & Light te gebruiken inzwembaden, stranden en andere vochtige omgevingen;
- onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van J.C. Sound & Light te doen geschieden.
 
19.  

Waarborgsom.

 
  19.1  
  De wederpartij is verplicht wanneer hij artikelen huurt van J.C. Sound & Light, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich te legitimeren aan J.C. Sound & Light en de door J.C. Sound & Light vast te stellen waarborgsom te voldoen.
 
  19.2  
  J.C. Sound & Light behoudt zich het recht voor vervallen verhuurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/vervanging als in 17.2. bedoeld.
 
  19.3  
  J.C. Sound & Light is verplicht deze waarborgsom bij de beŽindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover J.C. Sound & Light heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.
 
20.  

Vervanging.

Indien wederpartij blijvend niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan J.C. Sound & Light terug te bezorgen, dient wederpartij aan J.C. Sound & Light een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.
 
21.  

Meldingsverplichting.

Wederpartij dient J.C. Sound & Light onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van J.C. Sound & Light of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van J.C. Sound & Light dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
 
22.  

BeŽindiging van een huurovereenkomst.

 
  22.1  
  Een huurovereenkomst kan te allen tijde door J.C. Sound & Light met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
 
  22.2  
  Bij beŽindiging van een huurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van J.C. Sound & Light worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is J.C. Sound & Light gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 

Verkoop

 
 
23.  

Aflevering.

 
  23.1  
  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van de gekochte zaken op bij het vestigingsadres van J.C. Sound & Light.
 
  23.2  
  De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd.
 
  23.3  
  Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de koper J.C. Sound & Light derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 
24.  

Prijzen.

 
  24.1  
  Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings-, verzend- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
  24.2  
  Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren. J.C. Sound & Light behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren haar prijzen te wijzigen.
 
25.  

Eigendomsvoorbehoud.

Bij verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van J.C. Sound & Light totdat de koopprijs evenals alle met de levering samenhangende kosten zijn betaald.
 
26.  

Wijziging van de te leveren zaken.

J.C. Sound & Light is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.